Zandwin- en herinrichtingsproject Geertjesgolf wordt ontwikkeld in het kader van natuurontwikkeling, kleinschalige recreatie en delfstoffenwinning en is gelegen in het Winssensche Veld ten zuiden van Winssen en in de uiterwaarden van de Waal bij Deest.

Zandwinproject Geertjesgolf

In de omgeving van de kernen Deest en Winssen wordt de komende jaren het zandwin- en herinrichtingsproject Geertjesgolf gerealiseerd. Gedurende een periode van 15 jaar wordt in dit gebied zand (beton- en metselzand en ophoogzand) en grind gewonnen voor de bouwgrondstoffenvoorziening. De binnendijks in de polder gelegen plassen die door de winning ontstaan worden ingericht als natuur- en recreatiegebied. De tijdelijke voorhaven die buitendijks in de uiterwaarden van de Waal wordt gerealiseerd, wordt na de winning gedempt en als natuurgebied opgeleverd.

 

Project Geertjesgolf

Meertje met rietkraag

Eindplan Voorhaven

Eindplan Voorhaven

Eindplan H1 locatie

Tekening eindplan H1 locatie

Project Geertjesgolf

Het project Geertjesgolf bestaat feitelijk uit drie deellocaties: De binnendijks gelegen winlocatie ten zuiden van de kern Winssen; de transportzone, via een transportband wordt het ontwaterde en ongesorteerde zand en grind afgevoerd richting de rivier de Waal; en speciaal voor de verwerking en scheepsbelading van het gewonnen zand en grind wordt de Voorhaven aangelegd.

Meer over het project

Voortgang project Geertjesgolf

Op 8 juni 2016 zijn alle vergunningen, ontheffingen en bestemmingsplannen die nodig zijn voor het project onherroepelijk geworden. Sindsdien zijn er nog diverse onderzoeken uitgevoerd (milieukundig, archeologie ect.) en zijn er nulopnames gemaakt van alle woningen in een straal van 250m rondom de Voorhaven en de Westplas. Bekijk het werkplan voor 2022.

Lees meer over de voortang

Ondertekenaars RAS-manifest buiten in groen veld

Ook Nederzand Projectmanagement BV heeft op 12 juni 2019 het RAS-manifest ondertekend waarbij diverse partijen toezeggen zich te zullen inspannen voor het realiseren van maatregelen voor klimaatadaptatie in het Land van Maas en Waal.

Klaprozen en jonge boompjes langs de weg

In goede samenwerking met Stichting Goeie Gronde uit Deest is een mooi plan gemaakt voor de bermbeplanting langs de Hoekgraaf.