Natuur

De Voorhaven leveren we na afloop van de zandwinning op als natuurgebied. In het gebied vindt nu voornamelijk bedrijvigheid plaats op het water, maar tegelijkertijd kun je er nu ook al heerlijk wandelen over het meanderende klompenpad langs de Waal en tussen de Galloways. Deze runderen zorgen onder toezicht van een lokale agrariër middels begrazing voor het natuurbeheer rond de Voorhaven.

Het waterrijke gebied Geertjesgolf biedt veel kansen voor amfibieën, insecten, zoogdieren en (water)vogels. We creëren nieuwe routes richting het water voor vleermuizen door gerichte aanplanting van bomen in de oeverzones. Hier kunnen ze jagen op insecten en op die manier voldoende voedsel vinden. Ook zijn broedkasten opgehangen aan de populieren.

In de oevers van de plassen van projectgebied Geertjesgolf zijn regelmatig oeverzwaluwen te vinden. Zij nestelen zich in zandige of lemige wanden en komen graag in dit waterrijke zandwingebied. De aanwezigheid van muggen is namelijk een feest voor deze vogels. Naast de oeverzwaluw is Geertjesgolf straks een broedgebied voor de ooievaar, roerdomp, buizerd, kiekendief en vele watervogels.

Kruiden- en bloemrijke grasmengsels

De kruiden- en bloemrijke grasmengsels trekken insecten zoals vlinders en bijen aan. Zij zorgen weer voor de bestuiving van de notenbomen en perenbomen die een gedeelte van het projectgebied omlijsten. De insecten trekken op hun beurt weer verschillende vogelsoorten aan. Naast zandwinning is Geertjesgolf dus ook een gebied met kansen voor een rijke flora en fauna!