Geertjesgolf is volop in ontwikkeling. In onderstaande tijdlijn delen we de actuele status van het project en de werkzaamheden. Ook kan je terugkijken in het verleden en vooruitkijken naar het heden.

Wil je Geertjesgolf graag een keer bezoeken? Je bent van harte welkom voor een rondleiding.

Boek een rondleiding

Verleden arrow
Toekomst arrow
aug 2017

Aanleg Voorhaven

In de uitwaarden van de Waal, ten oosten van Deest, is de Voorhaven aangelegd. De Voorhaven ligt voor een derde deel in de gemeente Druten en voor twee derde deel in de gemeente Beuningen. In de Voorhaven verwerken we het gewonnen zand tot eindproduct, laden we het in schepen en voeren we het zand af naar afnemers. 
 

Status
Bouw gestart in augustus 2017
okt 2017

Verwijderen kleilaag westplas

Om het zand en grind te kunnen winnen moet eerst de bovenliggende kleilaag worden verwijderd. De daarbij vrijkomende klei wordt gebruikt voor de fabricage van bakstenen, voor het versterken van dijken, als teelaarde en voor de herinrichting van het project zelf.

Status
Actief
mei 2018

Zandwinning en herinrichting Westplas

De Westplas is het eerste deelgebied waar zandwinning plaatsvindt. Hier winnen we zand tot een diepte van 35 meter. De Westplas is circa 100 hectare groot. Gelijktijdig met het winnen van zand worden ook de oevers ingericht. Aan de noordkant van de Westplas is de herinrichting al gereed. Er zijn nieuwe watergangen gegraven, bomen geplant en het begrazingsbeheer met Galloways is gestart. Wandelen kan via het gerealiseerde Klompenpad.

Status
Actief
jul 2020

Aanleg transportzone

De halfproducten die gemaakt zijn uit het zand en grind dat gewonnen wordt vanuit het project Geertjesgolf gaan via twee buisvormige transportbanden (pipeconveyers) van bijna 2 kilometer lang naar de Voorhaven. Hier verwerken we de halfproducten tot eindproduct om vervolgens per schip te vervoeren naar de afnemers. Hierdoor wordt overlast van vrachtverkeer in de omgeving beperkt tot een minimum.

Status
Gereed
feb 2021

Bouw installatie

Voor het scheiden van het opgezogen zand en grind, het wassen en breken van het grind en het scheiden en ontwateren van het zand is een voorscheidings- en ontwateringsinstallatie gebouwd met bijbehorende transportbanden en ondergrondse beladingstunnel.

Status
Gereed
sep 2022

Opwekking zonne-energie (fase 1 op land)

Ten noorden van de Van Heemstraweg en direct grenzend aan het tracé van de transportbanden bouwen we een zonnepark van 2 hectare om de installaties deels te voorzien van zelfopgewekte, groene energie.

Status
Actief
mei 2024

Opwekking zonne-energie (fase 1 op water)

Het is onze ambitie om op een gedeelte van de Westplas (tijdelijk) drijvende zonnepanelen te plaatsen voor het opwekken van het resterende deel van de benodigde energie. De uitvoering hiervan is pas mogelijk als dat deel van de Westplas niet meer nodig voor de zandwinning zelf. Hierover moeten nog nadere afspraken worden gemaakt en vergunningen worden verkregen.

Status
Gepland
jan 2026

Verwijderen kleilaag Oostplas

Om het zand en grind te kunnen winnen moet ook bij de Oostplas eerst de bovenliggende kleilaag worden verwijderd.

Status
Nog niet gestart
aug 2026

Start zandwinning en herinrichting Oostplas

De Oostplas is het tweede deelgebied waar zandwinning plaats kan vinden. Ook hier winnen we zand tot een diepte van 35 meter. De Oostplas is circa 27 hectare groot. In totaal richten we 25 hectare van de Oostplas opnieuw in als een moerasgebied. Dit gebeurt met overtollige klei en een overschot aan fijn zand afkomstig uit het eigen project.

Status
Nog niet gestart
2017
2018
2020
2021
2022
2024
2026