Publicatiedatum: 05-04-2024

Overeenstemming bereikt over afronding geluidsdossier

Winssen – 5 april 2024. 

We zijn blij dat we samen met een afvaardiging van de bewoners uit Winssen en Deest en de gemeente Beuningen op 4 maart jl. overeenstemming hebben bereikt over de afronding van het geluidsdossier Geertjesgolf.

We vinden het uiterst vervelend dat bewoners, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, hinder hebben ondervonden van onze werkzaamheden. De geluidsproblematiek ontstond in het najaar van 2021 en kwam voor alle partijen als een uiterst vervelende verrassing. Het geluid werd veroorzaakt door de speciaal voor het project Geertjesgolf ontwikkelde pipebelts. Als gevolg van een onverwachte, maar zeer snelle slijtage van de hierin toegepaste geleidingsrollen begon het geluid al heel gauw sterk toe te nemen. Ook werd door omwonenden hinder ondervonden van laagfrequent geluid dat na onderzoek afkomstig bleek van de trilzeven die aan boord van de klasseerinstallaties in de Voorhaven zorgen voor het ontwateren van het zand.

Om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken hebben we in de afgelopen jaren een groot pakket aan maatregelen uitgevoerd:

  • er zijn inmiddels ruim 18.000 rollen vervangen door sterk verbeterde exemplaren
  • de trillende ontwateringszeven zijn op beide klasseerinstallaties vervangen door langzaam ronddraaiende ontwateringswielen
  • de aandrijfmotoren van de transportbanden zijn ingepakt
  • er is buitendijks een geluidswal aangelegd aan de kant van Winssen
  • een fors deel van het pipebelt-tracé is aan de oostkant bekleed met rubber flappen
  • er is een sproei-installatie aangelegd die het stijgende deel van de pipebelt nat maakt.

Via een 10-tal nieuwsbrieven zijn de bewoners tussentijds op de hoogte gehouden van de voortgang.

Na uitvoering van deze maatregelen zijn in opdracht van de gemeente Beuningen in de periode mei-oktober 2023 geluidsmetingen uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. Ondanks dat de hoofdconclusie van dit onderzoek was dat er zowel voor het hoorbare als het laagfrequente geluid geen sprake is van overschrijding van de normen die in de vergunning van Geertjesgolf zijn opgenomen, hebben bewoners in een gezamenlijk overleg nog een tweetal wensen ingebracht. Omdat we het enorm vervelend vinden dat de bewoners, in afwachting van alle genomen maatregelen en de tijd die daarvoor nodig was, geluidsoverlast hebben ervaren willen we graag tegemoetkomen aan deze wensen. We zullen daarom in de komende periode het volgende gaan doen:

  • de aanleg van een extra stuk geluidswal aan de zijde van Deest van ca. 125 meter lang
  • het aan weerszijden afschermen van het hoge deel van de pipebelts over een lengte van ca. 100 meter.

Nadat door Nederzand werd toegezegd dat ook deze aanvullende maatregelen nog zullen worden uitgevoerd kon op 4 maart jl. gezamenlijk de conclusie worden getrokken dat daarmee een uiterste inspanning is gedaan om de ervaren overlast en hinder te minimaliseren en dat het geluidsdossier daarmee vervolgens ook gesloten kon worden.

De aanleg van het genoemde extra stuk geluidswal is inmiddels gestart, de geluidschermen voor het hoge deel van de pipebelts zijn besteld en zullen begin mei arriveren en vervolgens direct aansluitend worden gemonteerd.

We willen iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor het opgebrachte geduld en het meedenken en meewerken aan de bereikte oplossing!