Voorop in duurzaam winnen

Alle installaties binnen het project Geertjesgolf zijn elektrisch aangedreven en vervangen daarmee de dieselmachines die normaliter veel gebruikt worden in de sector. Door de elektrische aandrijving wordt de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof tot een minimum beperkt. Zo dragen we bij aan een duurzame productie van essentiële grondstoffen.

Zonnepark

De benodigde elektriciteit kopen we deels in als groene stroom afkomstig van Europese wind. Een ander deel gaan we opwekken bij ons eigen zonnepark op Geertjesgolf. Direct naast het transportbandtracé zijn we onlangs gestart met het bouwen van het zonnepark met bijna 8.000 zonnepanelen op een terrein van ruim twee hectare. Het is onze ambitie om in de nabije toekomst ook stroom op te wekken door drijvende panelen op een deel van de zandwinplas, zodat het project Geertjesgolf helemaal CO2-neutraal wordt.

 

Transport

De gewonnen grondstoffen gaan via transportbanden van bijna 2 kilometer lang naar de Voorhaven, waar de grondstoffen na verwerking tot eindproduct per schip worden vervoerd naar de afnemers. Hierdoor wordt wegoverlast en overlast van vrachtverkeer in de omgeving beperkt tot een minimum.

Aanpassing aan de natuur

Geertjesgolf draagt bij aan klimaatadaptatie. Piekbuien, droogte, hoogwater en laagwater zijn jaarlijks terugkerende situaties. Afvoer en tijdelijke opslag van water tijdens piekbuien in de plassen van het project Geertjesgolf kan zorgen voor minder wateroverlast. Bij droogte zou dit water in de toekomst weer aan de plassen kunnen worden onttrokken en worden gebruikt door de agrarische sector. De fruittelers in de omgeving kunnen dan de watervoorraad in de plassen ook gebruiken voor de nachtvorstbestrijding. Bij laag water of juist bij een hoge rivierstand zorgt het water in de plassen van het project Geertjesgolf voor een betere regulering van het grondwater.