Milieuaspecten

De gevolgen voor het milieu zijn in de planvorming zorgvuldig meegewogen. Er is een procedure voor een Milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen waarbij alle milieueffecten uitgebreid zijn onderzocht. Deze milieueffectrapportage heeft gediend als onderbouwing van de bestemmingsplannen en vergunningen.

Geluid

Zandwinning gaat gepaard met het produceren van geluid. Dit geluid wordt veroorzaakt door de diverse machines en installaties die bij het winproces betrokken zijn zoals graafmachines, bulldozers en vrachtwagens voor het verwijderen van de bovengrond, een winzuiger die het bodemmateriaal opzuigt vanuit de winplassen, de ontwateringsinstallatie, de transportband, de klasseerinstallaties en schepen in de Voorhaven. Om te voldoen aan de wettelijke norm- en regelgeving voor geluidhinder en om de geluidsbelasting op de woningen nabij de Voorhaven en de winplassen te verlagen, worden diverse maatregelen getroffen, zowel fysiek als organisatorisch. De fysieke maatregelen bestaan o.a. uit de aanleg van een geluidswal op het hoogwatervrije terrein nabij de Voorhaven.

Verder is er in overleg met de aannemer voor gekozen om een tijdelijke asfaltweg aan te leggen in het projectgebied met aansluiting op de Van Heemstraweg. Deze weg doet dienst voor het interne grondtransport en de afvoer van de vermarktbare klei. Het gebruik van de Geerstraat, Koningsstraat en Betenlaan voor grondtransporten kan daarmee worden voorkomen. Met de aanleg van deze weg wordt in het najaar van 2017 gestart.

Als belangrijkste organisatorische maatregel vinden alle win- en graafactiviteiten uitsluitend plaats op werkdagen van maandag tot en met zaterdag en alleen tijdens de dagperiode van 07.00 - 19.00 uur. Tijdens de avond- en nachtperiode zullen er dus geen werkzaamheden plaatsvinden.

Waterhuishouding

Voor de omgeving van de plassen is, in samenspraak met het Waterschap Rivierenland, een Waterhuishoudingsplan opgesteld. Vanwege de winning zijn de effecten op de waterhuishouding onderzocht en de gevolgen voor de landbouw, de natuur en de bebouwing in de omgeving. De effecten ter plaatse van de winlocatie zijn nagenoeg neutraal doordat het plaspeil tijdens de winning op peil wordt gehouden door aanvoer van water vanuit de nabijgelegen Uivermeertjes. De landbouwkundige situatie in de omgeving verbetert zelfs doordat de nieuwe waterhuishouding bijdraagt aan een inperking van huidige problemen zoals te natte en te droge situaties.

Rondom de plassen wordt een nieuw stelsel van A-watergangen aangelegd die in eigendom, beheer en onderhoud komen van het Waterschap Rivierenland en die een vervanging vormen voor de bestaande watergangen die door de aanleg van de plas komen te vervallen. In het najaar van 2015 is al bijna 2 kilometer van deze watergang gerealiseerd langs de noordkant van de Westplas. Deze watergang zal in het najaar van 2017 verder worden doorgetrokken.

Voor de Voorhaven geldt dat de waterhuishoudkundige situatie vooral wordt bepaald door de waterstanden op de Waal. Het effect van de nieuwe Voorhaven op het binnendijkse gebied blijft beperkt tot een zone aan de zuidzijde van de Waalbandijk, waar tijdens een maatgevende hoogwatergolf op de Waal een tijdelijke lichte verhoging van de grondwaterstand verwacht wordt van 5 - 15 cm. Om dit effect te compenseren is er inmiddels vooruitlopend op de aanleg van de Voorhaven door Willems Winssen BV een ringkade rondom de Ganzenkuil aangebracht.