Herinrichting

Na afronding van de zandwinning wordt de winlocatie Geertjesgolf ingericht voor nieuwe natuur in combinatie met extensief recreatief gebruik. Bij de herinrichting van de plassen wordt ingespeeld op de landschappelijke karakteristiek van de omgeving, zoals het relatief fijnmazige oeverwallandschap ten noorden van de plassen en het grootschalige, verkavelde komlandschap ten zuiden daarvan. Aansluitend hierop staat in het komgebied herstel van de ooit zo kenmerkende natte komnatuur centraal, in de vorm van moerassen, natte graslanden en broekbossen. Op de (overgang naar) oeverwal ligt het accent op kleinschalige landschapselementen zoals erfbeplantingen, bosjes, boomgroepen, hagen en poelen.

Vanaf dag één groeit het eindbeeld

Het herinrichtingsplan zal tijdens de looptijd van de winning in detail worden uitgewerkt. De realisatie van de aangegeven voorzieningen vindt zoveel mogelijk gelijktijdig met de winning plaats. Er hoeft dus niet gewacht te worden met het gebruik tot het project helemaal gereed is, vanaf dag één groeit het eindbeeld al. Zo is er in het najaar van 2015 al een eerste begin gemaakt met deze herinrichting door het aanplanten van een aantal boomweides in de zone tussen de Van Heemstraweg en de toekomstige oevers van de Westplas. Deze aanplant is uitgevoerd door Tuin- en Groenverzorging Bruisten BV uit Winssen en bestaat uit 129 stuks notenbomen in twee soorten (Walnoot en Zwarte noot). Het omliggende terrein is ingezaaid met een bloemrijk graszaadmengsel.

Voorhaven

De Voorhaven wordt na beëindiging van de winning grotendeels gedempt en heringericht als natuurgebied. Twee jaar voor het einde van de exploitatie wordt in overleg met de gemeenten en Rijkswaterstaat in detail bepaald op welke wijze de Voorhaven wordt heringericht.