Project Geertjesgolf

 Het project Geertjesgolf bestaat feitelijk uit drie deellocaties:

Binnendijks gelegen winplassen

De binnendijkse gelegen winlocatie ligt ten zuiden van de kern Winssen. Hier vindt winning en ontwatering van het opgezogen bodemmateriaal plaats. Door de winning ontstaat aan weerszijden van de Betenlaan een plas, de zogenaamde Oostplas en Westplas.

Transportzone

Via een transportband van bijna 2 km lengte, die met een tunnel de Van Heemstraweg zal kruisen, wordt het ontwaterde en ongesorteerde zand en grind afgevoerd richting de rivier de Waal.

Voorhaven

De Voorhaven wordt speciaal voor de verwerking en scheepsbelading van het gewonnen zand en grind aangelegd in de uiterwaarden van de Waal, ten oosten van Deest. Deze haven ligt voor eenderde deel in de gemeente Druten en voor tweederde deel in de gemeente Beuningen. De aanleg van deze Voorhaven vindt eveneens plaats door middel van zandwinning. Tussen de Voorhaven en de dijk wordt een hoogwatervrij terrein gerealiseerd.

Op de naastgelegen afbeelding worden de deellocaties globaal weergegeven.

Voortgang

Op 8 juni 2016 zijn alle vergunningen, ontheffingen en bestemmingsplannen die nodig zijn voor het project onherroepelijk geworden. Sindsdien zijn er nog diverse onderzoeken uitgevoerd (milieukundig, archeologie ect.) en zijn er nulopnames gemaakt van alle woningen in een straal van 250m rondom de Voorhaven en de Westplas.

Milieuaspecten

De gevolgen voor het milieu zijn in de planvorming zorgvuldig meegewogen. Er is een procedure voor een Milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen waarbij alle milieueffecten uitgebreid zijn onderzocht. Deze milieueffectrapportage heeft gediend als onderbouwing van de bestemmingsplannen en vergunningen.

Herinrichting

Na afronding van de zandwinning wordt de winlocatie Geertjesgolf ingericht voor nieuwe natuur in combinatie met extensief recreatief gebruik. Bij de herinrichting van de plassen wordt ingespeeld op de landschappelijke karakteristiek van de omgeving, zoals het relatief fijnmazige oeverwallandschap ten noorden van de plassen

Organisatie

Sinds 1996 bestaat er een samenwerkingsverband tussen een aantal landelijk opererende industriezandproducenten. Het samenwerkingsverband ziet toe op de realisatie van de projecten Over de Maas en Geertjesgolf, waarvoor afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten.